STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04/CT-UBND 02/08/2022 Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
2 124/2021/TT-BTC 29/12/2021 Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
3 6447/VPCP-NN 13/09/2021 tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật
4 Số: 504/LMHTX 03/08/2021 Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm
5 Số: 1318/QĐ-TTg 21/07/2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
6 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
7 Số: 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 NGHỊ ĐỊNH Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ___________
8 167/QĐ-TTg 02/02/2021 Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
9 17/BTC-TCDN 03/01/2021 Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động
10 1804/QĐ-TTg 12/11/2020 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
11 134/NQ-CP 24/09/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
12 134/NĐ-CP 24/09/2020 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
13 70-KL/TW 08/03/2020 Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
14 01/2020/TT-BKHĐT 18/02/2020 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
15 77/2019/NĐ-CP 09/10/2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ HỢP TÁC
16 201/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết Định V/v phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021
17 27-CT/TU 09/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế tập thể giai đoạn mới
18 Số: 98/2018/NĐ-CP 04/07/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
19 08/CT-UBND 01/07/2018 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành LuậtHợp tác xã năm 2012
20 24/2017/TT-BTC 27/03/2017 Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
21 42/2016/TT-NHNN 29/12/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XẾP HẠNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
22 Thông tư 29/12/2016 Quy định xếp loại quỹ tín dụng nhân dân
23 Số: 50/2016/NĐ-CP 31/05/2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
24 Số: 122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
25 Số:122/2015/NĐ-CP 13/11/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
26 14/CT-UBND 09/09/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
27 Số: 55/2015/NĐ-CP 08/06/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn _________________
28 Số: 83/2015/TT-BTC 27/05/2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ
29 04/2015/TT-NHNN 30/03/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
30 Số: 03/2014/TT-BKHĐT 25/05/2014 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
31 Số: 193/2013/NĐ-CP 20/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
32 Số 23/2012/QH13 06/01/2013 Luật hợp tác xã
33 Số 193/2013/NĐ-CP 06/01/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
34 23/2012/QH13 19/11/2012 Luật HTX 2012
35 Số 66/TT-BTC 02/03/2011 Thông tư số 66/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/NĐ-CPngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
36 Số: 20-CT/TW 01/01/2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ.
37 13-NQ/TW 17/03/2002 VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,281
  • Tổng lượt truy cập1,486,924
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây