KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Thứ ba - 25/07/2023 03:06
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; - Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;- Căn cứ Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
- Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chuyển nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023,
Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tham gia cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; tuyên truyền, phổ biến và vận động thành viên HTX, hộ dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của tỉnh liên quan đến giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.
2. Hướng dẫn, vận động hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vùng khó khăn về cách thức làm ăn, hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần. Tạo điều kiện để hộ dân được tiếp cận đầy đủ các thông tin về khoa học kỹ thuật cũng như Chương trình MTQG giảm nghèo của tỉnh và địa phương.
3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; triển khai, tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo tính hiệu quả, có chất lượng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phương thức, nội dung hỗ trợ:
- Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ theo dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng do cộng đồng dân cư đề xuất, tổ chức thực hiện (Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo).
- Nội dung hỗ trợ:
+ Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ.
+ Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi.
+ Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
+ Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm.
+ Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả.
+ Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao.
+ Xây dựng, quản lý dự án.
2. Đối tượng hỗ trợ:
- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả tỉnh; người dân sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo;
- Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện;
- Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo.
3. Địa bàn triển khai: Ưu tiên hỗ trợ dự án, phương án thực hiện trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.
4. Mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận
4.1. Mẫu hồ sơ (Có phụ lục kèm theo).
- Đơn đề nghị của Cộng đồng dân cư.
- Biên bản họp Cộng đồng dân cư và danh sách các hộ dân tham gia;
- Dự án/phương án sản xuất hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.
4.2. Thời gian nộp, số lượng hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30/7/2023.
- Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển chọn: 02 bản gốc (chữ ký đóng dấu, trực tiếp); 03 bản sao.
4.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh, địa chỉ: 72 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình, ĐT: 0912149616
5. Kinh phí triển khai: Từ nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (Theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Quản lý Dự án Liên minh HTX tỉnh
Khẩn trương triển khai thực hhiện Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; xét và lựa chọn các dự án, phương án do các tổ, nhóm Cộng đồng dân cư đề xuất đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Văn phòng Liên minh HTX tỉnh
- Đăng tải Kế hoạch này trên webzite Liên minh HTX tỉnh, liên hệ phối hợp với các địa phương thuộc địa bàn ưu tiên thực hiện Dự án để lựa chọn mô hình thực hiện.
- Tham mưu công tác tài chính triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch; phối hợp với Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ HTX theo dõi, hướng dẫn các tổ, nhóm Cộng đồng dân cư hoàn chỉnh dự toán đề xuất dự án, phương án đã được lựa chọn.
- Phối hợp với Quản lý Dự án Liên minh HTX tỉnh trong việc khảo sát, thẩm định các đề xuất dự án, phương án do các tổ, nhóm Cộng đồng dân cư đề xuất; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                          
- TTrLMHTX tỉnh;
- Thành viên BQLDA LMHTX tỉnh;
- Lưu: VT
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

      Đã ký


Nguyễn Đình Thuyến
                      
                    
                                                                                                     Mẫu số 01.
          TÊN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
 
   

         Số ……….. /
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

            ......................., ngày          tháng         năm 2023

                                    ĐƠN ĐỀ NGHỊ
                V/v hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

             Kính gửi:..............................................................................

Cộng đồng dân cư (Nhóm hộ, Tổ hợp tác, Tổ, nhóm cộng đồng):
Người đại diện theo ủy quyền:.........................................................................
Chức vụ:............................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
Điện thoại:…………….Fax:………………….Email:……………………....
Căn cứ quy định tại Dự án.................thuộc Chương trình MTQG...................
..........................(tên cộng đồng dân cư).................đề nghị.............................
.........................(Tên cơ quan được giao phê duyệt hỗ trợ PTSX).
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Nội dung dự án/phương án sản xuất đề nghị hỗ trợ:……………………...
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2. Địa bàn thực hiện:.......................................................................................
3. Quy mô:…………………………………………………………………..
4. Tiến độ thực hiện dự kiến:..........................................................................
II. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC
1. Hỗ trợ nội dung 1:……………………………………………………......
……………………………………………………………………………....
2. Hỗ trợ nội dung 2:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Tổng vốn, kinh phí đề nghị hỗ trợ:………………………………………….
Chi tiết các năm đề nghị hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm):……………..
III. CAM KẾT
......................................................................(tên cộng đồng dân cư) cam kết:
1. Tính chính xác của những thông tin trên đây
2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục và thực hiện đúng nội dung đã đăng ký theo quy định khi có quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.
3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ các bên tham gia kiên kết theo nội dung đã đăng ký và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
IV. TÀI LIỆU KÈM THEO
( Liệt kê danh mục các tài liệu có liên quan gửi kèm)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT
ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mẫu số  02.
                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
     
 
................, ngày     tháng     năm 2023


                           BIÊN BẢN HỌP CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
          Hôm nay, ngày…. tháng ……năm 20……, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn/bản….. đã tổ chức họp để: …… (nêu mục đích cuộc họp).
1. Thành phần tham gia
- Chủ trì cuộc họp (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì);
- Thư ký cuộc họp (ghi rõ họ, tên, chức danh);
- Thành phần tham gia (Đại diện UBND cấp xã, các tổ chức, đoàn thể, số lượng đối tượng tham gia:...).
2. Nội dung cuộc họp
- Thảo luận các nội dung thực hiện dự án/phương án hỗ trợ PTSX của nhà nước, thống nhất về đóng góp của người dân, cơ chế thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ của nhà nước (nếu có);
- Bình xét hộ đủ điều kiện tham gia dự án/ phương án sản xuất.
3. Lập danh sách các đối tượng tham gia dự án/phương án sản xuất như sau:
TT Tên đối tượng tham gia dự án Địa chỉ Lao động trong độ tuổi (Người) Đăng ký hỗ trợ Đối ứng của hộ (Ghi rõ đối ứng bằng tiền hiện vật) Đăng ký vay vốn từ Ngân hàng CSXH (Triệu đồng) Ký xác nhận hoặc dấu tay - điểm chỉ
               
               

Cuộc họp đã kết thúc vào …… giờ ……… cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.
Thư ký cuộc họp      Đại diện UBND xã
 
    Trưởng thôn Đại diện cộng đồng   
             dân cư


                                                                                        Mẫu số 03.
                        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
………, ngày …… tháng …… năm ……
TÊN DỰ ÁN …………………………
1. Đại diện cộng đồng dân cư (gồm: tên người đại diện, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc).
2. Mục tiêu dự án (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, dự kiến số hộ thoát nghèo): ………………………………………
3. Đối tượng tham gia:…………………………………………………
4. Thời gian triển khai:…………………………………………………
5. Địa bàn thực hiện: …………………………………………………..
6. Các hoạt động của dự án: …………………………………………...
7. Dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)):..............
8. Hình thức, mức quay vòng (nếu có): ……………………………..
9. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp:................
10. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có):.........
11.Tổ chức thực hiện dự án:……………………………………......
12. Các nội dung liên quan khác…………………………................
     ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

Nguồn tin: Tin từ Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay583
  • Tháng hiện tại35,640
  • Tổng lượt truy cập1,206,039
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây