LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LMHTX QUẢNG BÌNH

lmhtx Địa chỉ : 72 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình 
Điện Thoại: 0232 3820850- 0232 3827847 
Fax: 0232 3827394
Email: Lmhtxqb2008@gmail.com 
             
        1- L
iên minh HTX tỉnh Quảng Bình đ­ược thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-UB ngày 31/8/1994 của UBND tỉnh Quảng Bình với tên gọi là Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX tỉnh Quảng Bình, đến 25/12/1995 đổi thành Hội đồng Liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Bình, ngày 23/01/2002 đổi thành Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Quảng Bình, đến ngày 23/8/2002 đổi tên là Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình.
 Khi mới thành lập, Ban chấp hành lâm thời có 10 ngư­ời; Cơ quan có 07 ngư­ời.
 Từ khi thành lập đến nay đã qua 06 kỳ Đại hội:
          - Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1995-2002: Tổ chức ngày 13-14/12/1995, tại Hội trường UBND thị xã Đồng Hới, có 83 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 ngư­ời;  Thư­ờng trực có 05 ngư­ời; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. Chủ tịch,Đồng chí Lê Minh Lý, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Trần Hoàng Giang, Nguyễn Đình Thẩm, Nguyễn Xuân Hiệu.
          Tháng 9/1999 Đ/c Lê Minh Lý nghỉ hưu, Đ/c Trần Hoàng Giang Quyền Chủ tịch.
         - Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2002-2006: Tổ chức ngày 23-24/01/2002, tại Hội trường UBND thị xã Đồng Hới. Có 171 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ng­ười;  Th­ường trực có 04 ng­ười; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. Chủ tịch, Đồng chí Trần Hoàng Giang, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí  Nguyễn Đình Thẩm, Nguyễn Xuân Hiệu, Ngô Gia Thởi (Từ 12/2004).
         - Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2007-2012: Tổ chức ngày 23-24/3/2007, tại Văn phong Kho bạc nhà nước tỉnh, có 306 đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ngư­ời; Ban Th­ường vụ có 07 ng­ười; Uỷ ban kiểm tra 03 ng­ười. Thường vụ có 03 người, Chủ tịch, Đồng chí Trần Hoàng Giang, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí, Nguyễn Đình Thẩm, Ngô Gia Thởi.
         Sau đó Chủ tịch là Đồng chí Nguyễn Đình Thẩm  (01/7/2008) thay Đ/c Trần Hoàng Giang nghỉ hưu. Đến 01/9/2011 Đồng chí Lê Trọng Duận Chủ tịch thay Đ/c Nguyễn Đình Thẩm nghỉ hưu. Phó Chủ tịch, Đồng chí Ngô Gia Thởi, Đoàn Đức Trung.
           -Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017, tổ chức ngày 16-17/5/2012 tại Hội trường UBND thành phố Đồng Hới. Đại biểu có mặt 179/203; Ban Chấp hành có 35 người; Ban Thường vụ 09 người; Thường trực 03 người; UB Kiểm tra 05 người. Chủ tịch, Đồng chí Lê Trọng Duận, các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Ngô Gia Thởi, Đoàn Đức Trung.
         Sau đó Chủ tịch  là Đồng chí Ngô Gia Thởi thay Đ/c Lê Trọng Duận nghỉ hưu từ 01/3/2014. Phó Chủ tịch, Đồng chí Đoàn Đức Trung.
            -Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức ngày 10 và 11/8/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình, số 42 Trần Quang Khải, TP Đồng Hới. Đại biểu tham dự có mặt 170 người. Đại hội bầu BCH gồm 35 người; Ban Thường vụ 08 người (Đến 12/2018 bổ sung Đ/c Đặng Mỹ Liên); Thường trực gồm 04 người; UBKT 05 người; Chủ tịch Đ/c Ngô Gia Thởi; Các Phó Chủ tịch : Đ/c Đoàn Đức Trung, Nguyễn Đình Thuyến, Trần Hoàng Kim Dung.          
            -Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức ngày 25 và 26/8/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình, số 42 Trần Quang Khải, TP Đồng Hới. Đại biểu tham dự 179 người . Đại hội bầu BCH gồm 35 Đ/c; Ban Thường vụ 09 Đ/c; Thường trực 04 đồng chí; UBKT có 05 Đ/c. Chủ tịch là Đ/c Ngô Gia Thởi; Các Phó Chủ tịch : Đoàn Đức Trung, Nguyễn Đình Thuyến, Trần Hoàng Kim Dung.
             Ngày 23/9/2021 Đ/c Đoàn Đức Trung từ trần.

        2 - Trung tâm Dịch vụ, tư­ vấn và dạy nghề đư­ợc thành lập ngày 20/11/1995 theo Quyết định số 1047/QĐ-UB của UBND tỉnh, đư­ợc đổi tên thành Trung tâm Giới thiệu việc làm từ ngày 24/7/2009, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ HTX năm 2014, là đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

         3- Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 19/10/1994 và đã qua 08 kỳ Đại hội:
- Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1996-1998: Đại hội đã bầu  Bí th­ư và Phó Bí thư­ Chi bộ; Bí thư Trần Hoàng Giang
- Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 1998-2000: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời; Bí thư Trần Hoàng Giang
- Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2000-2003:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Nguyễn Xuân Hiệu
- Đại hội lần thứ tư­, nhiệm kỳ 2003-2005: Tổ chức ngày 10/6/2003 Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời;Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Nguyễn Xuân Hiệu.
- Đại hội lần thứ năm, nhiệm kỳ 2005-2010: Tổ chức ngày 11/8/2005. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Bí thư Nguyễn Đình Thẩm, Phó Bí thư Ngô Gia Thởi
- Đại hội lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2010-2015: Tổ chức ngày 9-10/6/2010,. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Bí thư Ngô Gia Thởi, Phó Bí thư Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2015-2020: Tổ chức ngày 06-07/5/2015,. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Bí thư Ngô Gia Thởi, Phó Bí thư Đoàn Đức Trung
 -Đại hội lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020-2025:Tổ chức ngày  27-28/5/2020. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 03 người. Bí thư Ngô Gia Thởi, Phó Bí thư Đoàn Đức Trung ( Ngày 23/9/2021 Đ/c Trung từ trần), từ 01/2022 bổ sung và bầu Phó Bí thư là Đ/c Trần Hoàng Kim Dung thay Đ/c Trung.
 
     - Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 05/11/1994, từ khi thành lập đến nay đã qua 09 kỳ Đại hội. 
- Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1996-2000: Đại hội đã bầu BCH 02 người, Chủ tịch Nguyễn Đình Thẩm
- Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2000-2003: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời; Chủ tịch Nguyễn Đình Thẩm
- Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2003-2005:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Chủ tịch Nguyễn Xuân Hiệu
- Đại hội lần thứ tư­, nhiệm kỳ 2005-2007:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ngư­ời;  Chủ tịch Ngô Gia Thởi
- Đại hội lần thứ năm, nhiệm kỳ 2007-2010: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười; Chủ tịch Ngô Gia Thởi
- Đại hội lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2010-2012: Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2012-2015:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung
- Đại hội lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2017:  Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành gồm 03 ng­ười. Chủ tịch Đoàn Đức Trung
 -Đại hội lần thứ chín, nhiệm kỳ 2017-2022:   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 03 người. Chủ tịch Đoàn Đức Trung 
              Từ ngày 01/2022 bổ sung  Đ/c Trần Hoàng Kim Dung làm Chủ tịch, thay Đ/c Đoàn Đức Trung từ trần; Đ/c Đặng Mỹ Liên Phó Chủ tịch thay Đ/c Nguyễn Thị Hồng Diệp nghĩ hưu, Đ/c Ngô Gia Hồng Đức Ủy viên.

      5-Một số hoạt động
        Từ năm 1995 đến 2015 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên các HTX trong tỉnh đư­ợc 229 lớp, với 12.969 l­ượt học viên; H­ướng dẫn lập dự án, tham gia thẩm định cho 84 dự án vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho 1.353 lao động, với số tiền 5.909 triệu đồng; Tổ chức đư­ợc 23 đoàn cho 280 ng­ười là cán bộ quản lý các HTX và Liên minh HTX tỉnh tham quan, học tập thực tế ở Liên minh HTX, các HTX ngoài tỉnh. Tuyên truyền vận động thành lập trên 300 HTX,

     6- Số liệu đến 31/12/2021 toàn tỉnh có  393 HTX, trong đó
HTX nông, lâm  nghiệp:                               254
HTX thuỷ sản:                                                19 
HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:       40
HTX xây dựng:                                               11
HTX giao thông vân tải:                                 22
HTX th­ương mại, dịch vụ và môi trư­ờng:      23
Quỹ tín dụng nhân dân:                                  24
     7-Số thành viên của Liên minh HTX từ 51 đơn vị khi thành lập đến nay đã có  237  thành viên.
    8-Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt đư­ợc, Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình đã đ­ược các cấp khen thư­ởng:
     a-Cơ quan:
- Chủ tịch nư­ớc tặng Huân ch­ương Lao động hạng Ba ( năm 2004); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014)
- Thủ t­ướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2002, 2012;
- Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Liên minh HTX Việt Nam (năm 2007) , năm 2013 và 2019;
-Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh năm 2013, 2017;
- Đ­ược UBND tỉnh Quảng Bình và Liên minh HTX Việt Nam tặng nhiều bằng khen
Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam: Năm  1998,1999,2000, 2006, 2008, 2009, 2013;
Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình: Năm 2010,2011,2012,2013,
  b- Chi bộ: Đ­ược công nhận đạt danh hiệu “tổ chức cơ sở đảng trong sạch,
vững mạnh’ liên tục từ  1996 đến năm 2021, năm 2005 đư­ợc công nhận đạt danh
hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
        Năm 1996,1997,1998,2001,2004,2006
  c- Công đoàn:  Đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” nhiều
năm liên tục, đư­ợc Công đoàn viên chức Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen:
        Năm 2004,2005,2008,2009,2010,2011,2012,2013. 2021 

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay3,813
  • Tháng hiện tại62,053
  • Tổng lượt truy cập1,396,654
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây