THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất công đồng Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thứ năm - 22/02/2024 02:46
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025;
- Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
- Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chuyển nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15, ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội Về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”,
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất cộng đồng Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để các tổ chức, cá nhân biết đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định:
         I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG

1. Đối tượng nhận hỗ trợ:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả tỉnh; người dân sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo;
- Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện;
- Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo.
2. Nguyên tắc hỗ trợ:
- Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.
- Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người khuyết tật (không có sinh kế ổn định).
- Ưu tiên hỗ trợ tham gia dự án mô hình giảm nghèo đối với người lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện dự án mô hình giảm nghèo.
- Thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa 3 năm.
- Đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của chương trình, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.
3. Mức hỗ trợ
-  Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Tối đa 400 triệu đồng/dự án, kế hoạch, phương án.
- Hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất:
+ Hỗ trợ hộ nghèo: tối đa 14 triệu đồng/hộ;
+ Hỗ trợ hộ cận nghèo: tối đa 12 triệu đồng/hộ;
+ Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo: tối đa 10 triệu đồng/hộ;
+ Hộ trợ cho người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) tối đa 8 triệu đồng/hộ.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.
         4. Hình thức hỗ trợ:
- Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ theo dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng do cộng đồng dân cư đề xuất, tổ chức thực hiện (Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo).
- Nội dung hỗ trợ:
+ Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ.
+ Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi.
+ Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
+ Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm.
+ Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả.
+ Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao.
+ Xây dựng, quản lý dự án.
         II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (theo Điều 3, Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình).
a) Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (Mẫu số 01) theo Điều 3, Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình;
b) Biên bản họp cộng đồng dân cư (Mẫu số 02) theo Điều 3, Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình
c) Đề cương xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (Mẫu số 02) theo Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.
2. Thời gian nộp, số lượng hồ sơ
- Thời gian:  Từ 8 giờ 00 ngày  23/2/2024 đến 17 giờ 00 ngày 22/3/2024.
-  Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển chọn: 01 bản gốc (chữ ký trực tiếp, đóng dấu).
3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 - Địa chỉ: 72, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
4. Hình thức nộp hồ sơ
Hồ sơ đề nghị Dự án được gửi theo đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình.
(Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình: https:/lienminhhtxqb.gov.vn/;).
Trong quá trình lập hồ sơ Dự án nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí: Ngô Gia Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Hợp tác xã  (SĐT: 0942.814.816), hoặc đồng chí: Lê Thị Thu Thủy- Chuyên viên Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình (SĐT: 0945.805.151) để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                          
- TTr LMHTX tỉnh;
- Lưu: VT
                             KT.CHỦ TỊCH
                               P. CHỦ TỊCH


                                      Đã ký


                           Nguyễn Đình Thuyến
                                          


Tải thông báo tại đây!
 

Nguồn tin: Từ Liên minh HTX tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,224
  • Tổng lượt truy cập1,486,867
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây