BÁO CÁO Tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Thứ hai - 02/02/2015 20:54

BÁO CÁO Tình hình  kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     LIÊN MINH HTX                                                  Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
   Số:        /BC -LMHTX                                 Quảng Bình, ngày     tháng 1  năm 2015
 
 
 

    
BÁO CÁO
Tình hình  kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình
năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

 
 
 
 

          I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ
          1.1. Tổ hợp tác
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 1.200 tổ hợp tác (THT) với hơn 20.000 thành viên. Trong đó, 129 tổ hợp  tác được thành lập có chứng thực của UBND xã, phường, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, chủ yếu ở lĩnh vực khai thác trên biển ( 68 THT), dịch vụ nông nghiệp, tưới tiêu (54 THT), nuôi trồng và chế biến thủy sản ( 7 THT). Một số xã phát triển mạnh THT như Trường Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy ( Lệ Thủy); Đức Trạch, Nhân Trạch, Hải Trạch (Bố Trạch); Quảng Phúc, Quảng Lộc ( Thị xã Ba Đồn); Cảnh Dương (Quảng Trạch); Bảo Ninh, Quảng Phú ( tp Đồng Hới). Năm 2014 thành lập 40 THT có đăng ký chứng thực của UBND xã ( theo số liệu Chi cục HTX). Các THT mới cơ bản phù hợp với quy định của Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế của địa phương do tính linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi. Trong khi chưa có đủ điều kiện thành lập HTX thì phát triển các THT là mô hình thích hợp nhất để khắc phục có hiệu quả một số mặt còn yếu của kinh tế hộ, kinh tế cá thể. Qua hoạt động của mình, các THT giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người nông dân để áp dụng vào SXKD, tận dụng các nguồn lực đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động tại địa phương, tạo tiền đề cho cách làm ăn mới, hướng tới sản xuất theo nhu cầu của thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho các hộ nông dân góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở.  Các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển phát huy hiệu quả, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, tìm kiếm ngư trường, cùng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức cứu hộ cứu nạn khi thiên tai hay bị sự cố, từ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế sau những chuyến đi biển, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Một số THT trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng rau sạch, trồng lúa, trồng cao su và thu mua mủ cao su... hoạt động khá hiệu quả. Nhiều THT thành lập mới hoạt động tương đối tốt, quản lý chặt chẽ từ  vốn góp đến khâu hoạt động sản xuất kinh doanh như HTX, đây là tiền đề tốt để các THT dần phát triển lên thành HTX. Hoạt động của các tổ hợp tác đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tỉnh nhà.
Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, đó là: Các THT tổ chức thiếu chặt chẽ, thiếu ổn định và bền vững. Đa số các THT chưa đăng ký chứng thực tại UBND xã, phường theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tư cách pháp lý không có nên gặp nhiều khó khăn trong quan hệ giao dịch kinh tế, trong việc tranh thủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Các tổ hợp tác sản xuất gặp khó khăn về đầu ra của sản phẩm, thiếu vốn đầu tư sản xuất, còn sản xuất riêng lẻ chưa tập hợp, liên kết nhau để tạo sức mạnh. ,Việc theo dõi, đánh giá hoạt động của các THT gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo có sự thống kê và quản lý tập trung, chặt chẽ.
1.2. Tình hình HTX
Đến nay toàn tỉnh có 248 HTX đang hoạt động, thu hút 116.047 xã viên và      3.916 lao động trực tiếp với tổng số vốn 1.994.983 triệu đồng.
Số HTX hoạt động cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:
- Nông, lâm nghiệp: 126 HTX
- Thuỷ sản: 6 HTX
- TTCN: 40 HTX
- DV điện:  15 HTX
- Xây dựng: 15 HTX
- Giao thông vận tải: 9 HTX
- Thương mại, dịch vụ, du lịch, môi trường, nước sạch: 16 HTX
- Quỹ TDND:  21 Quỹ
Trong năm 2014, có 10 HTX thành lập mới (3 HTX XD, 4 HTX TTCN, 2 HTX NN và 1 HTX DVTM). Giảm 4 HTX DVNN, đã làm thủ tục giải thể (HTX Đại Phương, Bắc Đồng và HTX Phúc Lý, HTX Hoàn Lão đều ở huyện Bố Trạch)
Các HTX thành lập mới  đều được tổ chức theo đúng nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu bức thiết của các thành viên, mọi xã viên đều tham gia góp vốn, góp sức vào HTX theo đúng Điều lệ quy định, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ rõ ràng, đúng hướng, có tính khả thi. Trong 10 HTX thành lập mới, có số lượng thành viên: 101 người, bình quân 10-12 người/HTX. Lao động: 90 người, bình quân 10 người/HTX. Tổng nguồn vốn hoạt động:  13.545 triệu đồng, bình quân vốn hoạt động của 1 HTX mới khoảng 1.500 triệu đồng, hoạt động theo mô hình vừa sản xuất tập trung vừa dịch vụ. Các HTX thành lập mới đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, tìm kiếm thị trường, tạo thêm việc làm, thu nhập cho xã viên và người lao động, hiện đang phát triển theo xu hướng tốt.
Số HTX giải thể là do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động hình thức, không phù hợp với Luật HTX năm 2012.
1.2.1 Hoạt động các HTX ở từng lĩnh vực cụ thể:
a. Lĩnh vực nông nghiệp:
Đến nay có 126 HTX hoạt động với 71.568 xã viên, 1.883 lao động, tổng nguồn vốn hoạt động: 333.265 triệu đồng. Năm 2014 có 2 HTX mới thành lập, giải thể 4 HTX. Cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm nay thời tiết  tương đối thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển cây trồng. Các HTX DVNN cùng các địa phương tập trung chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, quan tâm nguồn giống với tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật hơn 80%, tổ chức kiến thiết đồng ruộng, đê bao, tích cực đối phó với các khó khăn do khách quan gây ra. Chủ động trong công tác phòng, chống sâu bệnh hại lúa và nạn chuột phá…Công tác thuỷ lợi được xây dựng phương án tưới cụ thể cho từng hồ đập với phương châm tưới tiết kiệm, điều tiết nước hợp lý. Vụ Đông- Xuân, Quảng Bình gieo cấy 29.300 ha lúa với bộ giống chủ lực là các giống lúa dòng như X21, Xi 23, NX 30. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu thực hiện 24.052 ha lúa, diện tích lúa tái sinh 9.565 ha. Vụ Hè thu 2014, toàn tỉnh chuyển đổi 450 ha diện tích đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang sản xuất màu tập trung, một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Năng suất bình quân vụ Đông Xuân cả tỉnh đạt 59,8 tạ/ha, vụ Hè Thu đạt 48,9 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm 29,9 vạn tấn, đạt 108,8 kế hoạch, tăng 9,2% so năm trước
Tập trung xây dựng cánh đồng lớn trên các địa phương nhằm đưa lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.  Có 11 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích trên 700 ha cho năng suất rất cao, từ 70-75 tạ/ha. Trong đó Lúa 656 ha; ớt 435 ha; sắn 120 ha. Toàn bộ sản phẩm được các doanh nghiệp thu mua theo hợp đồng hết. Riêng ớt chỉ 2.340 tấn ( 50%). Đăng ký năm 2015: 5000 ha các loại lúa, sắn..., trong đó, huyện Lệ Thủy 1200 ha lúa, khoai lang; Quảng Ninh 3000 ha lúa; Bố Trạch 400 ha ớt, lạc, ngô.  Một số HTX thí điểm sản xuất lúa theo dự án SRI, bước đầu có kết quả tốt.
 Một số HTX đã hướng dẫn giúp xã viên chuyển đổi một bộ phận diện tích trồng lúa, màu có năng suất thấp sang trồng các loại cây trồng khác, chăm sóc lúa tái sinh đem lại kết quả cao… Những nơi tích lũy được nhiều vốn mở hoạt động tín dụng nội bộ (có 24 HTX hoạt động tín dụng nội bộ)  tạo điều kiện hỗ trợ xã viên phát triển ngành nghề, tạo thêm việc làm và thu nhập. Năm 2014, nhiều HTX tích cực huy động nhiều nguồn vốn đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất hiện đại, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất. Các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả làm nòng cốt thu hút các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh cho xã viên và cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới.
Nổi bật có HTX Đại Phong, HTX Thượng Phong, HTX Mỹ Lộc Thượng, Tuy Lộc, Mỹ Lộc Hạ, An Xá, Xuân Hồi, Lộc An, Quy Hậu, Thạch Bàn, Bình Minh( Lệ Thuỷ); Thống Nhất, Vạn Phúc, Vạn Hải, Vĩnh Trung, Minh Trung(Quảng Ninh); Đức Ninh, Phương Xuân, Thống Nhất (Đồng Hới);  Quảng Phong (TX Ba Đồn)…
b. Lĩnh vực Thuỷ sản
Hiện có 6 HTX hoạt động với 163 xã viên, 220 lao động, nguồn vốn hoạt động :23.259 triệu đồng. Năm 2014, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân đầu tư đóng mới tàu đánh cá có công suất lớn, tàu vỏ thép để đánh bắt vùng biển xa (toàn tỉnh có  gần 300 tàu cá được cải hoán và đóng mới, phần lớn các tàu đều có công suất từ 500CV trở lên). Đây là hướng phát triển mới trong hoạt động khai thác thủy sản để ngư dân tích cực bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. Tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động lĩnh vực thủy sản, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày, hoạt động đánh bắt an toàn, có hiệu quả. Các HTX nuôi trồng thủy sản năm nay gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, dịch bệnh do ảnh hưởng của bão số 10, 11 năm 2013 để lại...nhưng các HTX đã tập trung khắc phục ao nuôi, hướng dẫn cải tạo xử lý ao nuôi, nguồn cung cấp giống, kết hợp với việc doanh nghiệp, người dân quan tâm đầu tư nên nuôi trồng thủy sản năm nay cơ bản được mùa, được giá. Hoạt động của các HTX thủy sản đem lại hiệu quả khá, góp phần đưa sản lượng đánh bắt thủy sản trên biển của cả tỉnh ước đạt 64.500 tấn, tăng 15,4 % so với kế hoạch, nuôi trồng  đạt 11.072 tấn. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập bình quân của người lao động 2.5 triệu- 3 triệu đồng/tháng                                
.          c. Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Hiện có 40 HTX hoạt động với 576 xã viên, 615 lao động, nguồn vốn hoạt động: 42.006 triệu đồng. Trong năm 2014, thành lập mới 4 HTX. Các HTX CN, TTCN gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, thị trường tiêu thụ, và những hậu quả nặng nề do bão lũ cuối năm 2013 để lại, tuy vậy, từng HTX đã cố gắng khắc phục, tranh thủ các điều kiện, lợi thế về nguyên vật liệu, sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, điạ phương nên vẫn giữ vững tiến độ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho xã viên, người lao động. Một số HTX đã đầu tư mua sắm máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến đưa vào sản xuất nên sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt, tiêu thụ hết, một số mặt hàng vươn ra thị trường ngoài tỉnh, nước bạn ( Lào, Cam pu chia) Nổi bật có các HTX như mây xiên Quảng Phương, HTX Nón Mỹ Trạch, HTX SX rượu làng nghề Võ Xá, HTX rượu làng nghề Dũng Luật…
d. Lĩnh vực dịch vụ điện:
 Hiện còn 15 HTX hoạt động, với 3768 xã viên, 158 lao động, vốn hoạt động: 36.993 triệu đồng. Trong những năm gần đây, Công ty điện lực 3, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản chỉ đạo bàn giao lưới điện nông thôn về điện lực Quảng Bình quản lý và bán trực tiếp đến người tiêu dùng, năm 2014 nhiều HTX DV điện tiếp tục được đưa vào kế hoạch bàn giao nhưng chưa thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiện tại của các HTX, gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng. Tuy vậy, các HTX vẫn tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống điện, tăng cường công tác quản lý, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật nên mức độ an toàn cao, giảm hao phí điện năng, thực hiện giá bán điện theo quy định. Một số HTX mở rộng thêm dịch vụ vệ sinh môi trường, nước sạch, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ SX nông nghiệp. Tiêu biểu trong lĩnh vực này có  HTX DV điện-môi trường Nhân Trạch, HTX DV điện Sơn Trạch, HTX DV điện-nước Bắc Trạch, HTX điện Đại Trạch, HTX điện An Thủy, HTX điện Hồng Thủy…thực hiện kinh doanh, quản lý tốt.
e. Lĩnh vực xây dựng
 Hầu hết HTX XD có quy mô  nhỏ, vốn hoạt động ít. Đến nay, có 15 HTX hoạt động, trong đó có 3 HTX thành lập mới, với 116 xã viên, 107 lao động, tổng nguồn vốn hoạt động là 7.903 triệu đồng. Chỉ thi công các công trình có quy mô nhỏ, nhà dân, vốn đầu tư thấp, thời gian thi công ngắn. Tuy hiệu quả hoạt động chưa cao  nhưng các HTX cũng đã giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn. Một số HTX SXKD thêm vật liệu xây dựng để tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một số HTX hoạt động tương đối như HTX Xây dựng Thành Tâm, Thanh Sơn ( Lệ Thủy)…
f. Giao thông vận tải
Hiện có 9 HTX hoạt động, với 230 đầu xe và 6.750 ghế, có 236 xã viên, 467 lao động. Tổng nguồn vốn hoạt động 73.500 triệu đồng. chiếm trên 86% số xe chạy tuyến cố định của tỉnh. Năm 2014, tình hình trong nước vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu trên thị trường không ổn định, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các HTX vận tải. Tuy vậy, các đơn vị đã nỗ lực khắc phục, chất lượng phương tiện vận tải hành khách và phương thức dịch vụ không ngừng cải thiện, trên cơ sở xã viên đầu tư mua sắm những phương tiện mới sản xuất hoặc mới sử dụng trong thời gian ngắn của các hãng xe có uy tín như: Mercedes, Ford, Hyundai, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân trong tỉnh.
Các HTX vận tải vẫn hoạt động ổn định và mở thêm luồng tuyến, tìm kiếm, ký kết các hợp đồng vận chuyển khách tham quan, du lịch. Tư vấn, hướng dẫn tạo điều kiện cho xã viên đầu tư mua sắm phương tịên mới, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại và an toàn cho hành khách. Tổ chức tập huấn, cung cấp các văn bản pháp luật để xã viên áp dụng thực hiện. Hoạt động của các HTX vận tải giúp xã viên, người lao động  có việc làm, thu nhập ổn định, đóng góp tích cực trong việc lập lại trật tự về lĩnh vực vận tải hành khách, giảm xe dù, bến cóc trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật lĩnh vực này có HTX Huy Hoàng, HTX Sông Gianh...
g. Thương mại, dịch vụ du lịch và môi trường, nước sạch
Lĩnh vực này có 16 HTX hoạt động, với 1.347 xã viên, 232 lao động, nguồn vốn hoạt động 54.207 triệu đồng.
 Trong năm có 1 HTX thành lập, các HTX tiếp tục giữ vững hoạt động, đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường với đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa, tìm biện pháp thích ứng với điều kiện của địa phương, đơn vị như: Liên kết kinh doanh giữa xã viên với HTX mở điểm kinh doanh nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, có tích luỹ cho tập thể, tổ chức nhiều loại hình dịch vụ, bám sát nhu cầu đa dạng của dân cư địa phương tổ chức liên kết tạo nguồn hàng phục vụ SX nông nghiệp, xây dựng cơ bản và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn HTX hoạt động. Nổi bật có HTX Thống Nhất - Ba Đồn, HTX thương Mại Đồng Phú...
h. Tín dụng
Đến 31/12/2014, toàn tỉnh có 21 quỹ tín dụng với 38.273 thành viên, lao động: 234 người, tổng nguồn vốn hoạt động 1.423.850  triệu đồng, huy động vốn  1.292.089 triệu đồng; dư nợ cho vay 1.107.830 triệu đồng; chênh lệch thu-chi 11.087 triệu đồng.  Trong các lĩnh vực, thì lĩnh vực Tín dụng hoạt động khá tích cực, đặc biệt là tổ chức bộ máy, công tác điều hành quản lý Quỹ được chỉ đạo chặt chẽ, các chỉ tiêu cơ bản như tổng số thành viên, nguồn vốn hoạt động, lãi không ngừng được nâng lên.
Các Quỹ Tín dụng có phương thức hoạt động linh hoạt, thuận tiện, đầu tư cho thành viên vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định. Hoạt động của các quỹ TDND có hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xuất khẩu lao động của thành viên, xóa nạn cho vay nặng lãi, góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, phát triển kinh tế-xã hội và an ninh, trật tự ở địa phương.
Tiêu biểu có Quỹ TDND Vạn Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch ( huyện Bố Trạch), Quỹ TDND Đức Ninh( Đồng Hới),  Quỹ TDND Quảng Thọ ( Quảng Trạch)...
1.2.2 Vai trò của hợp tác xã trong  xây dựng nông thôn mới
Sau bốn năm, từ chủ trương, đường lối đến thực tiễn cuộc sống, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, được hưởng ứng rộng khắp trong cả nước, là điểm tựa vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội  khu vực nông thôn. Ở Quảng Bình, các hợp tác xã  có vai trò quan trọng đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí, HTX đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp 9 tiêu chí, đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Với các loại hình dịch vụ đa dạng có tác dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, các HTX đã phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Nhiều HTX tự nâng cao năng lực, năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế để mang lại hiệu quả kinh tế cao, tham gia xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi... giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cuộc sống mới ở khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần  trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở. Năm 2014 có 11 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 12 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
1.2.3 .Một số tồn tại, nguyên nhân tồn tại
- Những tồn tại, hạn chế
+ Năng lực nội tại còn hạn chế, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và GDP của tỉnh còn thấp. Số lượng HTX yếu kém, hoạt động mang tính hình thức giảm chậm, lợi ích HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều; hình ảnh, uy tín của HTX trong xã hội chưa được nâng cao.
- Đối với các HTX nông nghiệp chủ yếu DV đầu vào cho SX của hộ xã viên, dịch vụ đầu ra cho sản phẩm và phát triển ngành nghề còn ít, còn nhiều HTX DV được ít khâu. Một số HTX có điều kiện về vốn, thị trường vẫn còn ngại tổ chức  SXKD các ngành nghề ngoài nông nghiệp, nhiều HTX chưa huy động được vốn góp của xã viên nên thiếu vốn hoạt động, hạn chế việc tổ chức các dịch vụ sản xuất cho hộ xã viên, các khâu dịch vụ thiết yếu nhất mà các hộ có nhu cầu như tổ chức tiêu thụ sản phẩm, bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, cung cấp tín dụng...nhiều HTX chưa làm được. Vai trò của HTX còn mờ nhạt. Các HTX yếu kém vẫn chưa có biện pháp khắc phục để vươn lên thoát khỏi khó khăn.
- Trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, đa số các HTX có quy mô nhỏ bé, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ thiết bị tiên tiến chậm được đổi mới. Mẫu mã, sản phẩm còn đơn điệu, chưa tạo được thương hiệu thực sự đặc biệt, nổi bật, khả năng cạnh tranh thấp.
- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều bất cập, thiếu ổn định, nhất là các HTX DVNN. Đa số chưa qua đào tạo, đào tạo lại có hệ thống. Trình độ tổ chức, công tác quản lý điều hành chưa ngang bằng với các thành phần kinh tế khác; chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới.
- Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, chưa có sự liên kết hệ thống cả về kinh tế, xã hội và tổ chức. Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau còn ít, nội dung hạn chế.
- Phần lớn các HTX ở trên các lĩnh vực chưa thiết lập được mối quan hệ tín dụng thường xuyên với các ngân hàng thương mại, do không đủ điều kiện thế chấp tài sản nên đại bộ phận HTX không đủ nguồn vốn hoạt động và mở mang sản xuất kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên, kinh tế trang trại phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
- Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX đến từng HTX còn ít. Chưa có chính sách để thu hút cán bộ có năng lực vào làm việc tại các HTX. Nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc, chưa được cấp giấy CNQSD đất. Ở một số địa phương cán bộ HTX  nông nghiệp thường biến động qua các kỳ Đại hội mức thu nhập của cán bộ ban quản trị còn quá thấp nên chưa khuyến khích, động viên được sự nhiệt tình gắn bó với HTX.
- Công tác phát triển HTX trên các lĩnh vực còn hạn chế, tỉnh chưa có chính sách phù hợp về phát triển HTX.
 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Về chủ quan
+ Từng HTX chưa thực sự khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để vươn lên , trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước; xã viên ỷ lại HTX, chưa thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển HTX để được HTX phục vụ, mang lại lợi ích cho từng cá nhân.
+ Nhiều HTX chưa thực sự tổ chức lại theo mô hình mới, còn lúng túng trong việc xác định phương hướng sản xuất, kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thiếu năng động, sáng tạo trong việc mở mang ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với cơ chế thị trường.
-Về khách quan
+ Một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò và tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động phát triển. Công tác quản lý nhà nước đối với HTX chưa hiệu quả. Có những nội dung, lĩnh vực buông lỏng, trái lại có những lĩnh vực can thiệp quá sâu, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động của HTX, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức, chưa tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm ở từng địa phương để nhân rộng.
+ Các chính sách của Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX ban hành chậm, hướng dẫn triển khai thiếu đồng bộ.
+ Công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể chưa mạnh.
+ Đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành HTX trong nền kinh tế thị trường
2. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh
2.1. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và phối hợp với các Sở, Ban , ngành về phát triển kinh tế tập thể.
Liên minh HTX tỉnh thường xuyên nắm tình hình báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển kinh tế tập thể.  Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tích cực đề nghị Tỉnh ủy, các ban, ngành việc phổ biến rộng rãi, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 56 của Bộ Chính trị.
Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các huyện, thành phố Đồng Hới về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền phát triển HTX, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, tổng hợp tình hình phục vụ công tác chỉ đạo, tham mưu cho cấp trên về quản lý, chỉ đạo khu vực kinh tế tập thể. Liên minh HTX tỉnh tham mưu, phối hợp với Sở Nội vụ Quảng Bình đề nghị và đã được  Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình và Liên minh HTX tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động từ khi thành lập đến nay; dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phối hợp đề nghị kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo; Kế hoạch chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 trong toàn tỉnh đối với các Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bảo vệ Đề tài  khoa học “ Nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế HTX tỉnh Quảng Bình từ năm 1946 đến nay”, đề tài đã được Hội đồng đánh giá xuất sắc.
2.2 Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể
 Liên minh đã chú trọng quan tâm và có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể ngay từ thời gian đầu năm. Tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày HTX Việt Nam 11-4 thiết thực, có ý nghĩa.  Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh in ấn phô tô các tài liệu liên quan đến lịch sử phong trào phát triển kinh tế tập thể gửi đến các HTX, thành viên Liên minh HTX tỉnh; hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm “ Ngày HTX Việt Nam” tại cơ sở.
Tháng 8/2014 Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan thành công tốt đẹp, đã ôn lại chặng đường phát triển của Liên minh HTX tỉnh gắn liền với những chức năng, nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể.
 Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài PT-TH Quảng Bình, Báo Quảng Bình và qua một số phương tiện thông tin khác như trang web của tỉnh, của cơ quan, báo Thời báo kinh doanh và các tạp chí trong tỉnh… để tuyên truyền lịch sử phát triển HTX qua các thời kỳ, tuyên truyền các mô hình mới, hoạt động có hiệu quả để nhân rộng, đưa tin hoạt động của Liên minh HTX và các HTX. Cụ thể đã xây dựng và phát sóng được 3 phóng sự, 2 Hội thảo, cung cấp thông tin và viết 25 tin, bài. Ngoài ra kết hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Liên minh lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của HTX cho cán bộ, xã viên. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho học viên dự các lớp bồi dưỡng, đào tạo do Liên minh tổ chức.
2.3 Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể
2.3.1 Công tác vận động phát triển HTX
Phối hợp các ngành, UBND các huyện, xã tuyên truyền, vận động phát triển  HTX. Thông qua công tác tuyên truyền làm cho người lao động thấy rõ lợi ích khi tham gia HTX để tự nguyện tham gia thành lập HTX. Liên minh HTX đã chủ động về địa bàn dân cư, các tổ hợp tác tìm hiểu hoạt động SXKD để vận động, hướng dẫn giúp làm thủ tục thành lập HTX. Năm 2014 thành lập 10 HTX mới.
Phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh trong hoạt động thi đua, giúp các HTX, các đơn vị thành viên tham gia các phong trào thi đua do Tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động.
2.3.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng
Xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các HTX thành viên và quán triệt nhiệm vụ của mình, trên cơ sở kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công tác đào tạo năm 2014, ngay từ đầu năm Liên minh  tỉnh đã lập kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, nghề truyền thống cho xã viên, người lao động trong các HTX. Phối hợp với các Trường trong và ngoài tỉnh biên soạn nội dung, bồi dưỡng tập huấn phù hợp từng đối tượng, từng lớp học, bố trí thời gian phù hợp để triển khai đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2014 triển khai được 17 lớp, thu hút gần 1.200 lượt học viên.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đóng góp quan trọng vào nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn và một bộ phận xã viên có nghề, có việc làm, tăng thu nhập.
2.3.3 Về hoạt động hỗ trợ vốn
Kiểm tra đôn đốc các dự án vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm thực hiện đúng quy định, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả đúng kỳ hạn để tiếp tục đầu tư cho dự án khác. Trong năm, đã hướng dẫn làm thủ tục cho vay 1 dự án với số tiền 100 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai các thủ tục cho vay đối với các dự án với số tiền 430 triệu đồng từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.
2.3.4 Về hoạt động xúc tiến thương mại
Liên minh HTX tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh. Các HTX đã tham gia Hội chợ hàng TTCN trong tỉnh và tham gia hội chợ tỉnh bạn với nhiều sản phẩm có thương hiệu Rượu Võ Xá, nước mắm Hòa Vang, nón Mỹ Trạch, mây xiên Quảng Phương, Khoai gieo Hải Ninh, hàng thủy sản chế biến Xuân Hồng ( Hải Ninh), hàng chế tác sinh vật cảnh Mỹ Đức ( Sơn Thủy)... Việc tham gia Hội chợ đã tạo môi trường thuận lợi cho việc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giúp các HTX mở mang thị trường, mở rộng SXKD
2.3.5 Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên
Liên minh HTX luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, thành viên. Lãnh đạo, cán bộ Liên minh tăng cường công tác cơ sở, nắm tình hình, kết hợp công tác kiểm tra giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của thành viên;trực tiếp làm việc giải quyết kiến nghị của xã viên ở 01 HTX trong quá trình quản lý; tham gia chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ, đại hội thường kỳ sửa đổi Điều lệ, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2014 kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị, phát huy lợi thế của từng cơ sở để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
2.4.Công tác thi đua, khen thưởng
Căn cứ phương hướng, nội dung, mục tiêu chủ yếu của nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2014, Liên minh HTX tỉnh xây dựng các nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua với các thành viên Khối thi đua các Hội đặc thù, đăng ký giao ước thi đua với Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ báo cáo Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam. Chỉ đạo 4 Khối thi đua kinh tế tập thể tổ chức xây dựng quy chế hoạt động, hội nghị triển khai công tác của từng Khối. Từ nội dung đăng ký giao ước thi đua đã phát động thi đua năm 2014 trong cơ quan và các HTX thành viên, hướng dẫn thành viên phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua với Liên minh HTX tỉnh. Từ nội dung phong trào thi đua, phát động các đợt thi đua nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự  kiện trọng đại của tỉnh và của đất nước, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày HTX Việt Nam 11/4/1946-11/4/2014, 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 20 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh... Hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm 2013:  Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Liên minh HTX tỉnh ( đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 6 tỉnh Băc Trung Bộ), tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân, tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX cho 26 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Liên minh HTX tỉnh ( đơn vị đẫn đầu Khối thi đua các Hội đặc thù), tặng thưởng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 11 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 16 cá nhân, Giấy khen cho 3 tập thể, 25 cá nhân, Chứng nhận danh hiệu HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh cho 30 đơn vị.
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho Liên minh HTX tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh vào tháng 8/2014. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do Tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động.
Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-LMHTXVN ngày 27/3/2014, Hội đồng thi đua, khen thưởng Liên minh HTX tỉnh đã họp bình xét, lựa chọn các cán bộ quản lý HTX tiêu biểu, có 2 cán bộ quản lý HTX biểu dương tại Hội nghị cán bộ quản lý HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2014 tại thành phố Hà Nội vào tháng 10 vừa qua.
Bình xét thi đua năm 2014, Cơ quan Liên minh HTX có:  4 tập thể cơ quan và các phòng ban, đơn vị trực thuộc đạt tập thể lao động tiên tiến; 12/13 cán bộ viên chức cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến ( 1 cán bộ vừa vào làm không đủ thời gian thi đua nên không xét). Có 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 4 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Đề nghị và đã được Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và  12 cá nhân.
-  Đang đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ HTX, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 1 cá nhân, tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.
 2.5. Về công tác tổ chức cán bộ
Năm 2014, đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nghỉ chế độ hưu trí, Liên minh HTX tỉnh đã làm các thủ tục bầu Chủ tịch mới. Liên minh HTX Việt Nam đã có Quyết định số 172/Q Đ-LMHTX ngày 19/3/2014, chuẩn y kết quả bầu Ông Ngô Gia Thởi, PCT Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HXT tỉnh Quảng Bình, khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017; Liên minh HTX tỉnh bố trí cán bộ đi học theo quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan. Có 2 người tham gia học lớp cao cấp chính trị khóa V và khóa VI tại tỉnh; hiện 1 người đã hoàn thành xong lớp cao cấp chính trị và lớp chuyên viên chính. Đăng ký danh sách cho 2 người tham gia vào lớp chuyên viên chính của kế hoạch năm 2015. Năm 2014, hợp đồng lao động 1 cán bộ vào làm công tác kiểm tra.
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ra quyết định đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Liên minh HTX tỉnh thành Trung tâm tư vấn và hỗ trợ hợp tác xã, theo đó có đề án ắp xếp lại tổ chức ( giữ nguyên đồng chí Giám đốc Trung tâm) và các nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm
 2.6. Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới
Liên minh HTX tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình. Tham mưu đề xuất cho Ban chỉ đạo cụ thể hóa tiêu chí 13, với trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển kinh tế tập thể và để đóng góp vào sự nghệp xây dựng nông thôn mới. Liên minh HTX tích cực tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc nhìn nhận đánh giá cũng như có sự quan tâm sát đúng với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể; coi trọng việc củng cố đối với các loại hình, các HTX đang gặp khó khăn. Nắm tình hình, theo dõi địa bàn các xã không có HTX. Rà soát, đánh giá chính xác số lượng, chất lượng khẳng định lại quy mô hoạt động của HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác và HTX nhằm tạo điều kiện cùng các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đề ra.
Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu trong năm là tập trung củng cố các HTX; phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các địa phương giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể nhất là Luật HTX năm 2012 và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; vận động thành lập HTX, THT mới ở những nơi đủ điều kiện, người dân có nhu cầu, nhất là các xã nông thôn mới. Liên minh HTX tích cực phối kết hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong việc xây dựng phát triển kinh tế tập thể với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
   2.7 Những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Liên minh HTX tỉnh
- Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, các mô hình mới, điển hình tiên tiến chưa nhiều so với yêu cầu. Phối hợp các ngành, địa phương để tuyên truyền còn ít.
- Công tác phát triển hợp tác chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.
- Việc giới thiệu tạo điều kiện cho thành viên tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, liên kết kinh tế còn yếu.
- Sự phối hợp giữa Thường trực Liên minh với các Ban, ngành các cấp để triển khai nhiệm vụ có liên quan chưa đều, chưa thường xuyên
* Nguyên nhân:
- Các yếu tố, điều kiện hoạt động hỗ trợ HTX còn hạn chế
- Kinh phí được cấp có hạn nên ảnh hưởng việc triển khai nhiệm vụ
 - Số lượng cán bộ, viên chức ít so với khối lượng công việc được giao.
- Quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan nhưng sự phối hợp trở lại của các cơ quan liên quan chưa được đồng bộ, thiếu toàn diện, nên ảnh hưởng đến kết quả.
II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
1. Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2015
1.1. Mục tiêu tổng quát
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 13 NQ/TW Hội nghị TW 5 ( khoá XI), Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 cùng các văn bản pháp luật liên quan, tiếp tục thực hiện chặng nước rút kế hoạch 5 năm 2011-2015, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2015 là: Tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế tập thể với nhiều hình thức, loại hình, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các HTX hiện có. Đi đôi với củng cố và thành lập mới cần tập trung phát triển lực lượng SX trong các HTX nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khai thác tốt hơn các tiềm năng lợi thế của địa phương vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phấn đấu để kinh tế tập thể đạt tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế. Kinh tế tập thể phải hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động mở rộng các hình thức liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế tập thể, dự kiến năm 2015 phát triển kinh tế tập thể như sau:
- Về HTX: Thành lập mới 12-15 HTX .
- Về  THT: Thành lập mới  10-15 đơn vị.
- Số HTX hoạt động ổn định và có lãi: 95% trở lên
- Số HTX khá giỏi: 57 % trở lên
- Xây dựng 30-35 mô hình HTX điển hình tiên tiến toàn diện
- Tăng số xã có HTX lên 115 xã, phường thị trấn có HTX
- Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cán bộ HTX: 17-20 lớp ( kinh phí: 800 triệu đồng)
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1 Đối với khu vực kinh tế tập thể
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012. Các THT, HTX cần chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc củng cố phát triển HTX.
-  Tập trung phát triển, thành lập mới các THT, HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng đang có nhu cầu, chú trọng phát triển các HTX ở các lĩnh vực  như: HTX môi trường, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, HTX thương mại-dịch vụ tổng hợp, nghiên cứu thành lập HTX chợ....đảm bảo theo đúng bản chất, nguyên tắc HTX và các quy định của Luật HTX.
- Mở rộng SXKD, dịch vụ thêm các ngành, nghề mới để tìm kiếm thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, làm tốt công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của THT, HTX để có sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phát triển THT, HTX gắn với nhiệm vụ CNH, HĐH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lồng ghép các chương trình kinh tế, dự án kế hoạch phát triển theo từng địa phương, ngành, lĩnh vực.
- Đẩy mạnh liên kết giữa các HTX với nhau và với các thành  phần kinh tế khác.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các HTX, đảm bảo có đội ngũ cán bộ quản lý HTX có chất lượng trong hiện tại và sự phát triển bền vững của HTX.
2.2. Đối với Liên minh HTX
- Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể
Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP, các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, vai trò tác dụng của kinh tế tập thể để người lao động thấy lợi ích tự nguyện tham gia HTX. Chú trọng tuyên truyền mô hình mới, điển hình tiên tiến  vừa phục vụ phát triển HTX, vừa thúc đẩy các HTX đẩy mạnh SXKD nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường quan hệ, cung cấp thông tin và tăng bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua hoạt động của các hội, đoàn thể để tuyên truyền. Tuyên truyền kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4.  Trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đề xuất Ban Chỉ đạo họp và thông qua để triển khai thực hiện.
- Công tác củng cố, phát triển tổ hợp tác, HTX và thành viên
 Xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động hướng dẫn, hỗ trợ thành lập HTX, tổ hợp tác; phát triển thành viên gắn với rà soát, đánh giá lại chất lượng hoạt động của thành viên. Gắn thành lập HTX với thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và địa phương, các quỹ khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tạo điều kiện cho các HTX thành lập hoạt động ổn định, có hiệu quả; phát triển, thành lập mới HTX gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.
- Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên, tham gia xây dựng chính sách đối với HTX
+ Tăng cường công tác cơ sở, kết hợp kiểm tra giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong SXKD, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật, khắc phục những sai sót trong tổ chức quản lý, điều hành HTX để từng đơn vị phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền đơn, thư khiếu kiện gửi đến Liên minh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; hướng dẫn và giúp cơ sở giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp tại chỗ trên tinh thần hoà giải nội bộ.
+ Tích cực tham gia các chính sách, pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể và đề xuất cụ thể hoá các chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và Kết luận số 56 -KL/TW ngày 21/3/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
+ Phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các HTX thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ
+ Triển khai và hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 trên cơ sở kinh phí UBND tỉnh giao năm 2015 và nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu phù hợp với nhu cầu đối tượng để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Tổ chức 17-20 lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên, người lao động trong các HTX, THT; tiếp tục bồi dưỡng tư vấn cho cán bộ HTX về triển khai thực hiện tốt Luật HTX năm 2012.
+ Tranh thủ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm từ kênh Liên minh Việt Nam hỗ trợ vốn cho thành viên phát triển SXKD. Phối hợp các ngành giúp HTX tiếp cận các nguồn từ quỹ khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, xúc tiến thương mại để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam để thực hiện công tác hỗ trợ thành viên.Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các HTX liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau và liên kết với các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh phát triển SXKD, nâng cao hiệu quả hoạt động
+ Chỉ đạo Trung tâm tư vấn và hỗ trợ HTX thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nghề, tư vấn vay vốn,  mở rộng các loại hình tư vấn cho thành viên.
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh. Bám sát phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và chương trình công tác của UBND để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.
Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện để ký kết và tiếp tục triển khai các chương trình đã ký kết về quản lý, hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể.  Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để tham mưu tích cực cho Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Bình có những chính sách phát triển kinh tế tập thể phù hợp.
- Về công tác tổ chức cán bộ:  Củng cố, kiện toàn  bộ máy Liên minh HTX tỉnh.
Nâng cao hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, làm tốt nhiệm vụ của mình và làm tốt vai trò là cầu nối giữa HTX với chính quyền nhà nước các cấp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các HTX.
- Công tác thi đua khen thưởng
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh nhằm làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy phát triển SXKD, xây dựng hệ thống Liên minh ngày càng vững mạnh. Căn cứ nội dung thi đua năm 2015, phát động các đợt thi đua nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Khen thưởng, đề nghị khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để động viên phong trào chung.
Cơ quan Liên minh HTX tỉnh ngoài trách nhiệm theo dõi, động viên, nắm bắt tình hình thi đua chung của các HTX, các thành viên; Hướng dẫn các đơn vị trong việc đánh giá hoạt động thi đua, phong trào xây dựng HTX điển hình tiên tiến; coi trọng việc tăng cường giúp đỡ, tư vấn để 4 Khối thi đua kinh tế tập thể trên lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và 2 Khối tín dụng tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn diện, đạt kết quả cao nhất.
3. Các giải pháp
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ  Đảng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc phát triển HTX.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt triển khai, rà soát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 5/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế tập thể. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW- ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân. Chú trọng phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân rộng ra các ngành, địa phương trong tỉnh. Tập trung tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, Luật thuế Doanh nghiệp, văn bản pháp luật liên quan.
- Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành TW, các chương trình, dự án trong việc định hướng, quy hoạch phát triển, hỗ trợ các nguồn vốn, đầu tư xây    dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, xử lý môi trường....để giúp các HTX phát triển SXKD.
- Kiện toàn hệ thống bộ máy các cấp để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về HTX theo quy định của luật HTX và các văn bản quy phạm pháp luật về HTX. Ban hành một số chính sách phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, tư vấn, hỗ trợ thành viên, tham gia xây dựng và phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế HTX. Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm xúc tiến đầu tư, Trung tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các Trung tâm khuyên nông, khuyến ngư, khuyến công, thực hiện tốt công tác tư vấn hỗ trợ trên các lĩnh vực, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, tiêu thụ sản phẩm cho HTX.
- Chấn chỉnh tổ chức và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong từng HTX để đảm bảo đúng tính chất là một tổ chức kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm; phát huy dân chủ, phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng của xã viên, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển HTX; khuyến khích , tạo điều kiện để các HTX và các thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX đổi mới công nghệ, thiết bị SX, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD và sức cạnh tranh.
- Phát triển HTX gắn với nhiệm vụ CNH, HĐH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo vùng, ngành và lĩnh vực, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập hợp và huy động được đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực và phẩm chất, tận tâm, nhiệt tình với công việc của HTX. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức cho HTX . Có chính sách khuyến khích thu hút cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, sinh viên mới ra trường về làm việc tại HTX và các nghệ nhân dạy nghề, truyền nghề cho người lao động. từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số lĩnh vực, ngành nghề ( chủ nhiệm, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát) nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và ổn định cán bộ.
- Đẩy mạnh sự liên kết trong khu vực HTX và giữa HTX với các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm huy động  mọi nguồn lực tập trung cho phát triển SXKD dịch vụ.
- Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước
4. Kiến nghị- đề xuất
- Đề nghị để thực hiện Luật HTX năm 2012, chính quyền các cấp sớm hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế cho các HTX hoạt động theo đúng các nguyên tắc HTX, tạo môi trường, điều kiện cho HTX phát huy nội lực để vươn lên.
- Đề nghị tiếp tục thể chế hóa các chính sách đối với HTX theo Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa IX) về kinh tế tập thể. Hoàn chỉnh hệ thống các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX và triển khai các chính sách đã được ban hành  của Chính phủ, đồng thời có sự chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong toàn quốc để UBND tỉnh cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện sát tình hình thực tế, khắc phục tồn tại, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.
 - Đề nghị HĐND, UBND quan tâm, chỉ đạo và thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.
- Hoàn thiện hệ thống các cơ quan hỗ trợ HTX từ TW tới địa phương, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và nguồn kinh phí hỗ trợ.
 - Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố Đồng Hới có Kế hoạch, chương trình cụ thể trong việc củng cố, phát triển kinh tế tập thể; quan tâm những xã, phường, thị trấn chưa có tổ chức kinh tế tập thể nói chung, kinh tế HTX nói riêng; gắn xây dựng phát triển kinh tế tập thể với chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.
- Tạo điều kiện HTX, Liên minh HTX được tham gia thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, quốc tế  liên quan đến kinh tế tập thể thông qua hệ thống hỗ trợ từ TW đến địa phương.
 
                                                                                                                                                                        
Nơi nhận     ​                                                                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH
-Tỉnh uỷ QB;                                
-UBND tỉnh;
-Đ/c Trần Văn Tuân, PCT UBND tỉnh;                                                                                             
-UBMT TQ VN tỉnh;                                      
- UV BCH, UBKT LMHTX tỉnh;
-Lưu  VT.                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                  Ngô Gia Thởi
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ngô Gia Thởi

Nguồn tin: liên minh hợp tác xã Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,740
  • Tháng hiện tại61,980
  • Tổng lượt truy cập1,396,581
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây