Kỷ niệm Ngày HTX quốc tế lần thứ 94 (2-7): Nỗ lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Thứ hai - 04/07/2016 04:06
Cùng với sự ra đời và lớn mạnh của phong trào Liên minh Hợp tác xã (HTX) quốc tế, hơn 70 năm qua, phong trào HTX ở Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh, các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong tất cả các lĩnh vực, các ngành đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để không ngừng đổi mới, phát triển và khẳng định vai trò vị trí quan trọng của mình trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
          Ở Quảng Bình, phong trào HTX cũng  đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng qua các thời kỳ cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhiều mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò phục vụ, hỗ trợ lẫn nhau. Tích cực huy động nguồn vốn điều lệ và các nguồn vốn khác, mở rộng quy mô sản xuất, doanh thu, lợi nhuận không ngừng tăng trưởng, góp phần đáng kể giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

       Tính đến cuối tháng 5-2016, toàn tỉnh có 257 HTX hoạt động với 119.582 thành viên, thu hút 4.036 lao động với từng nguồn vốn hoạt động 2.498.088 triệu đồng. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 103 HTX, huyện Quảng Ninh 49 HTX, thành phố Đồng Hới 23 HTX, huyện Bố Trạch 23 HTX, thị xã Ba Đồn 24 HTX, huyện Quảng Trạch 13 HTX, huyện Tuyên Hóa 16 HTX và huyện Minh Hóa có 4 HTX.

      Năm 2015, doanh thu bình quân của một HTX ước thực hiện là 1.100 triệu đồng/năm, tăng 11% so với mục tiêu kế hoạch năm 2011-2015, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX ước thực hiện 2015 là 27 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân của HTX ước thực hiện 2015 là 90 triệu đồng/năm, tăng 12,8% so với mục tiêu kế hoạch năm 2011-2015. Số tổ hợp tác có đăng ký chứng thực ở UBND cấp xã là 610 tổ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

      Quá trình đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX đã có những thành công nhất định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình xoá đói giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm trong khu vực nông thôn hiện nay.

       Để góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò, vị trí của mình, những năm qua Liên minh HTX tỉnh đã tích cực đề xuất, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền triển khai các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động phát triển HTX, xây dựng các mô hình HTX mới. Mặt khác, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho kinh tế tập thể, phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương mở rộng các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ, huy động các nguồn lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển...

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Cụ thể là, các HTX tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả sản xuất chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách nhà nước còn thấy. Số lượng HTX yếu kém, hoạt động mang tính hình thức giảm chậm, lợi ích HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều...

        Đối với các HTX nông nghiệp, chủ yếu làm dịch vụ đầu vào cho sản xuất của hộ thành viên, dịch vụ đầu ra cho sản phẩm và phát triển ngành nghề còn ít. Một số HTX có điều kiện về vốn, thị trường vẫn còn ngại tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành nghề ngoài nông nghiệp. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, đa số các HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ chậm được đổi mới, mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, chưa thực sự tạo được thương hiệu nổi bật...

        Xuất phát từ tình hình trên, để phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HTX, trong những năm tới cần tập trung một số biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh, công tác tuyên truyền để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ hơn nữa về nguyên tắc, giá trị, bản chất vai trò của HTX; giới thiệu nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về HTX kiểu mới theo tinh thần Kết luận số 56 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Luật HTX năm 2012.

Hai là, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc chuyển đổi, tổ chức lại các HTX theo Luật HTX năm 2012, gắn với kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy HTX theo đúng quy định của Luật, tuyên truyền cho các HTX thành viên và người lao động trong các HTX hiểu rõ về nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi.

Ba là, tiếp tục tham mưu để triển khai các chính sách, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng HTX kiểu mới, hoạt động có hiệu quả, hướng tới HTX là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, đối với Liên minh HTX tỉnh, phải nâng cao hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ về tổ chức, chuyển đổi HTX, bảo đảm theo đúng Luật HTX năm 2012; phối hợp cùng với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng mô hình HTX kiểu mới mà trọng tâm là tạo ra sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Năm nay, Ngày HTX quốc tế lần 94 của Liên minh HTX quốc tế vào ngày 2-7-2016 – Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7. Chủ đề của Ngày HTX quốc tế năm nay là “Hợp tác xã góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”. Cụ thể là 17 mục tiêu sau:

- Mục tiêu 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi

- Mục tiêu 2. Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.

- Mục tiêu 3. Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.

- Mục tiêu 4. Bảo đảm giáo dục chất lượng, mở rộng và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

- Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

- Mục tiêu 6. Bảo đảm sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.

- Mục tiêu 7. Bảo đảm việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy  bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.

- Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.

- Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.

- Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.

- Mục tiêu 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.

- Mục tiêu 12. Bảo đảm các mô hình tiêu dung và sản xuất bền vững.

- Mục tiêu 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

- Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững .

- Mục tiêu 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.

- Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.

- Mục tiêu 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

 

Tác giả bài viết: MỸ Liên

Nguồn tin: Báo điện tử Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại58,421
  • Tổng lượt truy cập1,487,064
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây