HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI TỔ CHỨC LẠI HTX THEO LUẬT HTX NĂM 2012

Thứ tư - 26/08/2015 04:11
-Căn cứ Luật HTX số 23/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2013;
-Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012;
-Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;
-Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn số 29/KH-BCĐ ngày 6/3/2015 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012.
Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình hướng dẫn một số nội dung cơ bản chuẩn bị cho công tác Đại hội tổ chức lại HTX theo Luật HTX 2012 như sau:
Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Tổ chức hội nghị nội bộ
Thành phần: Ban quản trị, Ban Kiểm soát HTX
Nội dung:
- Phổ biến nội dung Hướng dẫn số 29/KH-BCĐ ngày 6/3/2015 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012.
- Quán triệt nội dung, quan điểm, nhận thức và phương pháp tiến hành tổ chức lại hoạt động của HTX.
- Dự kiến cơ cấu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Luật HTX 2012.
2. Hội nghị mở rộng
Thành phần: Ban Quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, các tổ đội, đại diện đại biểu xã viên.
Nội dung:
      -Thông qua kế hoạch triển khai của HTX.
-Phổ biến nội dung Hướng dẫn số 29/KH-BCĐ ngày 6/3/2015 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012.
-Tuyên truyền cho xã viên HTX về Luật HTX 2012, mục đích ý nghĩa của việc tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012, vận động xã viên tham gia HTX kiểu mới.
3. Chuẩn bị dự thảo các văn bản
-Rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX theo Luật HTX 2012
- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX đáp ứng nhu cầu của thành viên, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng loại hình, lĩnh vực địa bàn hoạt động của HTX và phải đảm bảo:
                   + Mục tiêu định hướng phấn đấu;
                   +  Đánh giá đúng thực trạng về năng lực nội tại của HTX;
+  Xây dựng phương án mở rộng các dịch vụ phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Xây dựng đề án nhân sự tổ chức bộ máy HTX gồm các nội dung:
+ Tăng, giảm số lượng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Luật HTX 2012;
*Đối với Hội đồng quản trị: Gồm Chủ tịch và các thành viên. Số lượng thành viên HĐQT do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người, trong đó:
 -Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc HTX;
 -Các thành viên khác trong HĐQT kiêm nhiệm các công việc khác trong HTX.     
*Đối với Ban kiểm soát HTX: Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07 người.
-HTX có từ 30 thành viên trở lên phải bầu Ban kiểm soát (tối thiểu phải 02 người).
+01 thành viên làm trưởng ban kiểm soát
+Còn lại thành viên khác trong Ban kiểm soát có thể kiêm nhiệm công việc khác.
-HTX có dưới 30 thành viên chỉ bầu 1 kiểm soát viên nhưng phải do điều lệ quy định.
-Cơ cấu bộ máy giúp việc: Tuỳ theo tình hình thực tế của đơn vị, HĐQT quyết định các bộ phận giúp việc.
4.Kiểm kê, đánh giá toàn bộ tài sản, vốn quỹ, công nợ và lập báo cáo tài chính.
Căn cứ vào các quy định tại Điều 42, 44, 46, 48 của Luật HTX năm 2012 để thực hiện các công việc sau:
- Kiểm kê, đánh giá tài sản, làm rõ nguồn gốc hình thành, giá trị còn lại theo giá trị thực tế tại thời điểm kiểm kê.
- Phân định rõ nguồn tài sản:
+  Tài sản không chia của HTX bao gồm:
.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuế đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, cơ sở SXKD của HTX. Tài sản kênh mương, đề điều, cống…v.v….của HTX
.Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thoả thuận là tài sản không chia;
.Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm của HTX.
+Tài sản khác: Là tài sản thuộc nguồn vốn sở hữu của thành viên được chia theo phương án được đại hội thành viên quyết định.
- Kiểm kê, đánh giá vốn, quỹ, vật tư, sản phẩm hàng hoá thuộc vốn lưu động.
- Phân loại nợ:
+Nợ phải thu: cần làm rõ và lập danh sách phân tích, phân loại các đối tượng nợ, nguồn gốc nợ, giá trị nợ, nợ khó đòi; kiến nghị giải pháp xử lý để trình đại hội thành viên quyết định.
           + Nợ phải trả: Phân loại nợ ngắn hạn, nợ dài hạn theo đối tượng nợ và tính chất nợ, xây dựng phương án trả nợ. Giải trình lý do, kiến nghị với các cơ quan hữu quan cách giải quyết.
5. Xác định hình thức quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ HTX
Ban quản trị HTX căn cứ vào qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến tham gia của xã viên, lựa chọn mô hình tổ chức HTX, xây dựng đề án chuyển đổi HTX, xây dựng phương án SXKD dịch vụ và kế hoạch tiếp theo, báo cáo về UBND xã, phường, thị trấn và các phòng chức năng của huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2. Tổ chức Đại hội HTX (thực hiện theo Điều 30, 31, 32, 33, 34 Luật HTX 2012).
Sau khi chuẩn bị và thực hiện tốt các bước trên, Hội đồng quản trị xây dựng đề án chuyển đổi HTX gửi về UBND xã, phòng Tài chính kế hoạch UBND huyện, thị xã, thành phố. HĐQT HTX triệu tập đại hội (trước 7 ngày); chuẩn bị giấy mời, chương trình, các tài liệu liên quan đến Đại hội (theo Khoản 2, 3, 4 Điều 33 Luật HTX năm 2012).
Đại hội thành viên được tổ chức 2 phiên: Phiên họp trù bị và phiên họp chính thức.
a.Phiên họp trù bị: Triển khai các nội dung sau:
-Thông báo quy chế về tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử
-Bầu đoàn Chủ tịch, thư ký và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
-Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu để đại hội cho ý kiến và biểu quyết.
-Ban kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện các nhiệm vụ:
+Kiểm tra tư cách đại biểu về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục bầu đại biểu và tiêu chuẩn đại biểu thành viên dự đại hội.
+Báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu dự Đại hội và những trường hợp phải xem xét tư cách đại biểu để Đại hội quyết định.
- Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và thảo luận.
b.Phiên họp chính thức: Gồm các nội dung sau:
-Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
-Khai mực Đại hội
-Thông qua chương trình Đại hội; mời đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc.
-Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:
+Trình bày các báo cáo:
1-Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhiệm kỳ qua của HTX; dự thảo phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhiệm kỳ tới.
2.Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (Ban quản trị).
3.Báo cáo công khai tài chính của HTX trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
4.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
-Tham luận của các đại biểu thành viên.
-Đại biểu Lãnh đạo xã, phường, thị trấn và cấp trên phát biểu ý kiến
-Đoàn Chủ tịch tiếp thu giải trình các ý kiến chỉ đạo, ý kiến thành viên.
-Thông qua Đề án chuyển đổi HTX, Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới theo Luật HTX năm 2012, gồm: Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát.
-Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín gồm:
+Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)
+Bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX trong số ủy viên HĐQT
+Bầu Ban kiểm soát HTX (BKS)
+Bầu Trưởng ban kiểm soát trong số ủy viên Ban kiểm soát
(Trường hợp chỉ bầu 01 kiểm soát viên thì không phải bầu Ban kiểm soát)
-Sau khi có kết quả bầu cử bộ máy cán bộ quản lý HTX nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
-Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới, xin ý kiến tham gia của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết, thông qua.
-Bế mạc Đại hội
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Diệp

Nguồn tin: liên minh hợp tác xã Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/08/2022

124/2021/TT-BTC

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13/06/2022

6447/VPCP-NN

tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật

Ngày đăng: 08/06/2022

Số: 504/LMHTX

Về tạo điều kiện kết nối Cung cầu tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 24/04/2022

 
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,248
  • Tháng hiện tại75,602
  • Tổng lượt truy cập1,323,401
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây